£0.000

 

 

Mission

What we do

Read more

Programs

Our feature programs

Read more

Support

Our support program and donators

Read more

Volunteer

Come and join us as a volunteer

Read more

Events List

Short Information

Đ
ào tạo có chọn lọc những thành viên về hoạt động truyền thông, tham gia các sự kiện xã hội dân sự. Xây dựng những con người có ý thức công dân và trách nhiệm cộng đồng, yểm trợ cho những người hay sự kiện cần tiếng nói truyền thông. Sau khi đào tạo ngắn hạn, những thành viên này được giới thiệu để làm việc ở một vài nơi hay cộng tác với các website truyền thông độc lập và phi chính phủ.

For the press

Coming soon

Coming soon

Latest News

Our Donators